ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

RODO BACILLUS

RODO BACILLUS

SIÊU VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT BẠT, KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
TẨY ĐÁY AO

TẨY ĐÁY AO

TẨY ĐÁY AO LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ROCKY AQUA

ROCKY AQUA

SIÊU VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, TẢO XANH, TẢO ĐỘC, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO - HIỆU QUẢ NHANH 24GIỜ
Liên hệ0đ
EPICORE USA

EPICORE USA

VI SINH BÀO TỬ 2 IN 1 XỬ LÝ NƯỚC BỊ NHỚT, VÁNG BỌT, PHÁT SÁNG NƯỚC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NO2, NH3, H2S
Liên hệ0đ
POND USA

POND USA

SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ROCKY USA

ROCKY USA

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, PHÁT SÁNG NƯỚC, TẢO ĐỘC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
CRV

CRV

VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, TẢO XANH, TẢO ĐỘC, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
VECTOBAC

VECTOBAC

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SACHJ AO BẠT, LOẠI BỎ HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
SẠCH BẠT ROCKY

SẠCH BẠT ROCKY

VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUPER NITRO

SUPER NITRO

VI SINH DẠNG VIÊN THẾ HỆ MỚI TẨY SẠCH ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI, ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH EMS VÀ LOẠI TRỪ CÁC KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
MEN VI SINH ROCKY

MEN VI SINH ROCKY

XỬ LÝ PHÁT SÁNG NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH
ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC H2S, NH3, NO2
Liên hệ0đ
POND ECO

POND ECO

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ROCKY BIO

ROCKY BIO

VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT BẠT, KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC H2S, NH3, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
CRV 100

CRV 100

MEN VI SINH DẠNG HẠT ĐẶC BIỆT, HẤP THU KHÍ ĐỘC, GIẢM SỐC, TẨY SẠCH ĐÁY AO VÀ LÀM SẠCH BẠT AO NUÔI AO
Liên hệ0đ
ZEO BACILLUS 10X

ZEO BACILLUS 10X

VI SINH DẠNG VIÊN HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NO2, NH3 KHỬ MÙI HÔI, GIẢM NHẦY NHỚT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
GLE BIO

GLE BIO

CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & TẨY ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
PLT ALGAE

PLT ALGAE

XỬ LÝ NHANH TẢO XANH, TẢO ĐÁY, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO LAM & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
SUPER DRT

SUPER DRT

ENZYME THẾ HỆ MỚI CÓ HOẠT LỰC CAO GIÚP XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO NÂU, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOÀI TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
YUCCA 100%

YUCCA 100%

YUCCA ĐẶC BIỆT HẤP THỤ NHANH KHÍ ĐỘC NH3, NO2, XỬ LÝ HIỆU QUẢ TÔM CHẠY ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
YUCCA THAN HOẠT TÍNH

YUCCA THAN HOẠT TÍNH

YUCCA ĐẶC BIỆT KẾT HỢP THAN HOẠT TÍNH THẾ HỆ MỚI KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, KIM LOẠI NẶNG, CHLORINE, MÙI HÔI, XỨ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT & ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY HẠI
Liên hệ0đ
KTS EM

KTS EM

EM ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG, XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUPER TS

SUPER TS

MEN VI SINH 2 TRONG 1 TÔM NONG TO ĐƯỜNG RUỘT, PHÂN DÀI, RUỘT TO & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG. GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BIOTOX USA

BIOTOX USA

VI SINH ĐẶC BIỆT KHỬ MÙI HÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
SUPER YUCCA

SUPER YUCCA

SIÊU YUCCA HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, XỬ LÝ HIỆU QUẢ TÔM CHẠY ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ