BRONOPOL ROCKY

BRONOPOL ROCKY

XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH, & CÁC TÁC NHÂN GÂY: NẤM ĐỒNG TIỀN, HOẠI TỬ CƠ, PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP, NGOẠI KÝ SINH TRÙNG, RỚT CỤC THỊT, ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, THỐI ĐUÔI, RỤNG RÂU, SÂU ĐUÔI, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, ĐÓNG KHÓI ĐÈN TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
DRT

DRT

TIÊU DIỆT NHANH TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, ĐÓNG RONG, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH TRÊN THÂN & MANG TÔM.
Liên hệ0đ
MACAN

MACAN

CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH & CÁC TÁC NHÂN GÂY: ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ CƠ, KÝ SINH TRÙNG, RỤNG RÂU, ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, THỐI ĐUÔI, RỚT CỤC THỊT, SÂU ĐUÔI, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT.
Liên hệ0đ
RDX

RDX

CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH & CÁC TÁC NHÂN GÂY: ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ CƠ, KÝ SINH TRÙNG, RỤNG RÂU, ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, THỐI ĐUÔI, RỚT CỤC THỊT, SÂU ĐUÔI, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT.
Liên hệ0đ
ROCKY COCO

ROCKY COCO

CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN,VIRUS, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH & CÁC TÁC NHÂN GÂY: ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN,HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ CƠ,NGOẠI KÝ SINH TRÙNG, ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN,THỐI ĐUÔI, RỤNG RÂU, RỚT CỤC THỊT, SÂU ĐUÔI, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, BÓNG NƯỚC DƯỚI VỎ ĐẦU NGỰC TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
SIAM AQUA

SIAM AQUA

CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH, XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, VIRUS, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH & CÁC TÁC NHÂN GÂY: ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN,HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP,PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ CƠ,NGOẠI KÝ SINH TRÙNG, ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN,THỐI ĐUÔI, RỤNG RÂU, RỚT CỤC THỊT, SÂU ĐUÔI, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, BÓNG NƯỚC DƯỚI VỎ ĐẦU NGỰC TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
SUPER THIO

SUPER THIO

GIẢI ĐỘC TỐ NHANH, TÔM SẠCH, XÒE ĐUÔI & XỬ LÝ VÀNG MIỆNG, VÀNG CHÂN, ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
TOXXIN

TOXXIN

XỬ LÝ PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, ĐỘC TỐ PHIÊU SINH VẬT & GIẢM STRESS CHO TÔM
Liên hệ0đ
ROCKY IODINE

ROCKY IODINE

CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, VIRUS, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH & CÁC TÁC NHÂN GÂY: ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, HOẠI TỬ PHỤ BỘ, CỤT RÂU, MÒN ĐUÔI TRÊN TÔM.
Liên hệ0đ
ZOO

ZOO

CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, VIRUS, ĐỘNG VẬT
NGUYÊN SINH, & CÁC TÁC NHÂN GÂY: TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, ĐỐM ĐEN, THỐI ĐUÔI, RỤNG RÂU, ĐEN MANG, VÀNG MANG TRÊN TÔM.
Liên hệ0đ
THAILUX Q25

THAILUX Q25

CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, VIRUS, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH, & CÁC TÁC NHÂN GÂY: TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, ĐỐM ĐEN, THỐI ĐUÔI, RỤNG RÂU, ĐEN MANG, VÀNG MANG TRÊN TÔM.
Liên hệ0đ
THAILUX Q20

THAILUX Q20

CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, VIRUS, ĐỘNG VẬT
NGUYÊN SINH & CÁC TÁC NHÂN GÂY: ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN, PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ CƠ, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, NẤM ĐỒNG TIỀN, NGOẠI KÝ SINH TRÙNG, RỚT CỤC THỊT, SÂU ĐUÔI, ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, ĐÓNG KHÓI ĐÈN TRÊN TÔM.
Liên hệ0đ
THAILUX Q10

THAILUX Q10

XỬ LÝ NHANH PHÁT SÁNG, NHỚT NƯỚC,VÁNG BỌT & GIẢM SỐC CHO TÔM KHI SỬ DỤNG HOÁ CHẤT
Liên hệ0đ
THAILUX Q11

THAILUX Q11

GIẢI ĐỘC TỐ NHANH, TÔM SẠCH, XÒE ĐUÔI & XỬ LÝ VÀNG MIỆNG,VÀNG CHÂN, ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM.
Liên hệ0đ