ROCKY VI SINH XỬ LÝ
KHOÁNG CHẤT VÀ CHỐNG STRESS

EDTA THIO 5X

EDTA THIO 5X

KHỬ PHÈN, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC CỨNG VỎ NHANH XỬ LÝ TÔM KÉO ĐÀN
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

KIM LOẠI NẶNG, CHLORINE, PHÂN GIẢI ĐỘC TỐ, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC & XỬ LÝ NHANH VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ GUYÊN NHÂN. KHỬ PHÈN,
Liên hệ0đ
YUCCA EDTA

YUCCA EDTA

KHỬ KIM LOẠI NẶNG, CHLORINE, ĐỘC TỐ THUỐC TRỪ SÂU & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 100

KALI MAGNE 100

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT ỔN ĐỊNH pH, TĂNG ĐỘ KIỀM, KÍCH THÍCH LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE REMIX

KALI MAGNE REMIX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TĂNG ĐỘ KIỀM, TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, ĐỐM ĐEN, MỀM VỎ, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI REMIX

KALI REMIX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TĂNG ĐỘ KIỀM, TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, KHỬ CHLORINE, ĐỘC TỐ HÓA CHẤT & XỬ LÝ ỐP THÂN, ĐỐM ĐEN, MỀM VỎ, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
BIOTOX

BIOTOX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
SODAREMIX

SODAREMIX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TĂNG ĐỘ KIỀM KÍCH THÍCH LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RÓT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO 10X

YUCCA ZEO 10X

YUCCA THẾ HỆ MỚI HẤP THU KHÍ ĐỘC, LẮNG TỤ CHẤT LƠ LỬNG, CẤP CỨU TÔM, CÁ NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
KALI MAGNE

KALI MAGNE

KHOÁNG TẠT THẢO DƯỢC ỔN ĐỊNH ĐỘ KIỀM, pH, TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP& XỬ LÝ NHANH MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
TOMKING 8

TOMKING 8

KHOÁNG TẠT THẢO DƯỢC ỔN ĐỊNH ĐỘ KIỀM, pH, TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP XỬ LÝ NHANH MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
ROCKY SHELL

ROCKY SHELL

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & XỬ LÝ ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, MỀM VỎ, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 24H

KALI MAGNE 24H

KHOÁNG TẠT THẢO DƯỢC TÔM CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP, LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ & XỬ LÝ NHANH MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ,
CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
YAKISOBA

YAKISOBA

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM ĂN MẠNH, LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, RỚT CỤC THỊT
Liên hệ0đ
YUCCA EDTA S

YUCCA EDTA S

KHỬ PHÈN, KIM LOẠI NẶNG, KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ